LAGAR - REGLER - RÅD

Lagen om Skydd mot olyckor

 

Den 1 januari 2004 trädde en ny lag i kraft. Den gamla "Räddningstjänstlagen" bytte namn till "Lag om Skydd mot Olyckor" (SFS 2003:778).
Bland annat tydliggöra den nya lagen den enskildes skyldigheter att själv ta ansvar för att förebygga brand eller olycka.
För att uppfylla kravet i kapitel 2 i "Lagen om skydd mot olyckor", skall ägaren eller nyttjande-rättsinnehavaren arbete aktivt med sitt brandskydd. Detta innebär egenkontroll, dokumentation, brandskyddsutbildning för personal m m.

 

Systematiskt brandskyddsarbete bör bedrivas såväl med avseende på förebyggande åtgärder som på de åtgärder som planeras i händelse av inträffad brand. Det innebär att ägare och nyttjare fortlöpande bör vidta de åtgärder som behövs för att få bort eller minska risken för brand. En bedömning av om brandskyddet är tillfreds-ställande bör omfatta byggnadens och verksamhetens samtliga brandskyddsåtgärder vägda mot de brandrisker som finns.

AFS - Arbetsplatsens utformning

 

Krav och råd om ventilation, klimat, omklädning, tvätt- och duschutrymme, inredning och utrustning, utrymning med mera i föreskrifterna om arbetsplatsens utformning har setts över, för att fånga upp det som har upphävts, eller som planeras att bli upphävt i andra föreskrifter. Tillämpningsområdet har förtydligats.

Allmänna råd

 

Boverket ger ut föreskrifter och allmänna råd om brandskydds-frågor för att främja ett robust och säkert byggande ur brandsäker-hetssynpunkt.