MILJÖPOLICY

Vår Miljöpolicy är följande:

  • I vårt arbete verkar vi för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt
  • Vårt miljöarbete omfattar såväl vårt eget miljöarbete som kundens miljöarbete
  • Vi bistår kunden vid val av kundanpassade säkerhetslösningar för att undvika förstörelse av fast egendom
  • Vid val av material och installationsteknik beaktar vi miljöaspekter
  • Vi källsorterar avfall. I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare och anlitade underentreprenörer
  • Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar
  • Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs